Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc

A takarmányozás az állattenyésztési ágazat egyik legsokoldalúbb területe, mivel magában foglalja a takarmánynövény-termesztés és -betakarítás egyes kérdéseit, a takarmányok tartósításának témakörét, az ipari abrakkeverék-gyártást, az élelmiszeripari melléktermékek hasznosítását éppúgy, mint a gazdasági állatok (pl. szarvasmarha, sertés, baromfifajok, ló és nyúl) takarmányozását, a különböző korszerű takarmányozási technológiákat, valamint a termék- és élelmiszer-előállítás egyes területeit. A szakon új elemként jelenik meg a takarmánybiztonság, amely egyaránt szolgálja a biztonságos állati termék előállításával szemben egyre fokozódó fogyasztói (piaci) igényeket, a gazdasági állatok jólétének biztosítását, valamint a természeti környezet fenntartható megőrzését.

A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök feladatai az állatok takarmányozásának minden fázisát felölelik, magukba foglalva az emésztés-élettani és állat-egészségügyi, gyártási, technológiai, fejlesztési, takarmányhigiéniai, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási aspektusokat. A képzés során a szakon különös hangsúlyt kapnak az Európai Unió takarmány- és élelmiszerbiztonsági kérdései, valamint azok szabályozása.

Szaktudásuk révén a takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök számára számos lehetőség nyílik a takarmányiparban való elhelyezkedésre. Végzett hallgatóink vezetői feladatokat láthatnak el a termelés, a feldolgozás, a kereskedelem (takarmány-alapanyagok, -adalékanyagok és -keverékek forgalmazása), a minőségbiztosítás területén működő állami- és magánvállalatoknál. A végzettség lehetőséget ad hatósági, ellenőrzési, szakértői munkakörök betöltésére is a szakigazgatás intézményhálózatában, a szakminisztériumokban, valamint szaktanácsadói és pályázati tevékenység végzésére az állami- és a magánszférában.

A tudományos pályát választók számára a végzettség lehetőséget ad tanulmányaik doktori iskolában való folytatására (Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola).

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismerettel és felkészültek a takarmányipar, a gazdasági haszonállatok, valamint a társ- és hobbiállatok okszerű táplálóanyag ellátására, továbbá a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

a) tudása

 • Ismeri a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű alapelveket, az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyagot.
 • Ismeri a mezőgazdasági, ezen belül különösen a takarmányozástan tudományterületének szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven.
 • Ismeri a takarmányipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási aspektusait, annak elméleti és gyakorlati szempontjait, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos összefüggéseit.
 • Ismeri a mezőgazdasági szektor, ezen belül különösen a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazat szerkezetét, a takarmány-előállítás, -forgalmazás és -ellenőrzés jogi szabályozását, az azok működtetését biztosító szakhatóságok felépítését, jogkörét és eljárásrendjét, valamint a mezőgazdasági termelés egészét meghatározó agrárpolitika összefüggéseit.
 • Ismeri a K+F+I jelentőségét a takarmány-előállítás fejlődésében, különös tekintettel a gazdasági állatok táplálóanyagokkal szemben támasztott igényeivel, valamint a biztonságos állati termék előállítással kapcsolatos új ismeretekre. Ismeri továbbá a K+F+I tevékenységhez szükséges forrásgenerálás lehetőségeit.
 • Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

b) képességei

 • Képes a folyamatos önképzésre és az ehhez szükséges információ források felkutatására.
 • Átlátja a szakmai előmenetelének feltételrendszerét és ennek megfelelően képes megtervezni életpályáját.
 • A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök elméleti és gyakorlati tudása birtokában képes mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatokat ellátni.
 • Képes a takarmányipar, a takarmánygazdálkodás, valamint a takarmány ellenőrzés különböző területein önálló szakmai álláspont kialakítására és annak a tudomány aktuális állása szerinti szakmai alátámasztására, és álláspontját az adott kérdésben felmerülő vitában megvédeni.
 • Képes önálló termékpálya szemléletű minőségi termék előállítására, állati takarmányok előállítására és azok minőségének megóvására, hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felismerésére és komplex értékelésére.
 • Képes az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való részvételre, a szakigazgatásban és egyéb állami intézményrendszerekben szakértői feladatok ellátásán keresztül.
 • Képes szakágazati szaktanácsadás művelésére és alkalmas egyéni és társas vállalkozások működtetésére és irányítására, valamint a takarmányozás területén K+F+I projektekben való részvételre vagy azok irányítására.
 • Képes szakmai és tudományos szempontból egyaránt megalapozott véleményt kialakítani és álláspontját megvédeni.
 • Ismeri és alkalmazza a szakmai szókincset, képes idegen nyelvű szakmai kommunikációra.
 • Képes a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazat ismereteit összegezni és azokat kritikailag értékelni.
 • Képes a szakmai megállapításait szóban vagy írásos formában a szakmai közönség, vagy az irányító hatóságok felé közvetíteni.
 • A szóbeli és írásos kommunikáció korszerű eszközeit hatékonyan alkalmazza, különös tekintettel az informatika nyújtotta előnyökre és esetleges hátrányokra.
 • Képes projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni.

c) attitűdje

 • Érti és hitelesen képviseli a takarmányipar és a takarmánygazdálkodási szakágazat fontosságát, valamint annak jelentőségét az agrárágazat egészén belül úgy hazai, mint nemzetközi aspektusból.
 • Elkötelezett a mezőgazdasági, ezen belül a takarmányalapanyag-termelés és takarmány-előállítás, pozitív társadalmi megítélésének fenntartása illetve javítása iránt.
 • A takarmányipar hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi szereplőinek véleményét tiszteletben tartja, nyitott és fogékony azok iránt.
 • Szakmai ismereteinek birtokában konstruktív módon közelíti meg és kezeli a szakmai kérdéseket.
 • Érzékeny a mezőgazdaság, ezen belül különösen a takarmányipar bármely szektorában felmerülő problémák iránt és törekszik azok megoldására.
 • Érdeklődést mutat az élő természettudományok, ezen belül különösen a takarmányozási kutatások új eredményei iránt, hajlandóságot mutat azok kritikus szemléletű kipróbálására, majd bevezetésére a takarmányozás napi gyakorlatába.
 • Elismeri a szakmai fejlődés és az életpálya-tervezés, a folyamatos önképzés és az élethosszig tartó tanulás fontosságát.
 • Környezettudatos szemlélettel rendelkezik.
 • Elkötelezett a mezőgazdasági termelés és a termék-előállítás környezet- és egészségvédelmi, valamint állatvédelmi és egyéb etikai szabályai iránt.
 • Kutatás-fejlesztési területen betartja és betartatja a tudományos kutatás etikai szabályait és normarendszerét.
 • Elfogadja és képviseli a mezőgazdasági termelés legfontosabb értékeit, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre.
 • Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására, továbbá elkötelezett az emberi egészség értékei iránt.
 • Felismeri és elfogadja döntésének korlátait és kockázatát, mindenkori munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi és ezt elvárja beosztottjaitól is.
 • Önmagával szemben is kritikus és igényes.
 • Elfogadja mások eltérő véleményét, kritikáját, ha azok szakmai indokokkal alátámasztottak.
 • Elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására.
 • Megfontolt, véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá, azokat következetesen képviseli.
 • Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére.
 • A mérnöki munka során előnyben részesíti az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldásokat.

d) autonómiája és felelőssége

 • Munkája során önállóan végzi szakmai feladatait, legyen az irányítás, kutatási projekt vezetése, vagy operatív feladat.
 • Önállóan képes szakmai kérdések megválaszolására és problémák megoldására.
 • Életpályáját önállóan tervezi meg.
 • A munkája során hozott döntésekért és tevékenységéért teljes felelősséget vállal.
 • Felelősséggel tartozik az irányítása alatt dolgozó munkatársainak munkájáért is.
 • Felelősségtudata megnyilvánul szakmai, jogi és etikai és morális attitűdjeiben is.
 • Felelősséget vállal szakmai véleményéért és nyilatkozataiért, egyúttal vállalja véleményének következményeit is.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományos és mérnöki alapismeretek
 • (a szakismereteit megalapozó biokémia, mikrobiológia, emésztésfiziológia, termelés-élettan, kutatás-módszertan, valamint biometriai és kommunikációs ismeretek) 18-24 kredit;
 • takarmányozási, takarmánybiztonsági szakmai ismeretek (speciális szakterületi ismeretköröket magában foglaló modulok: a takarmánynövények termesztése, gyephasznosítás, takarmányismeret, keverék-takarmánygyártás, takarmánykonzerválás és takarmányminősítés, a különböző állatfajok emésztési sajátosságai, táplálóanyag ellátása és takarmányozás, a különböző takarmányok vizsgálata és minősítése, valamint a takarmánybiztonság és minőség ellenőrzése) 40-50 kredit;
 • választható szakspecifikus ismeretek (a takarmányágazat és a kapcsolódó ágazatok makro- és mikro ökonómiai, vállalkozás-menedzsmenttel kapcsolatos, a társ- és hobbiállatok, az intenzíven tartott és takarmányozott halfajok táplálóanyag ellátásával és takarmányozásával foglalkozó, valamint a természeti környezet védelmével kapcsolatos ismereteket tartalmazó modul) 14-22 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat takarmányipari létesítményben, állattartó telepen, takarmányozási kutatásokkal alapfeladatként foglalkozó kutatóintézetben vagy takarmányozástani kutatásokat végző intézményben szervezett, legalább négy hét időtartamú gyakorlat.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:

 • természettudományi ismeretek (állattan-állatélettan, növénytan-növényélettan, biokémia, mikrobiológia, állategészségtan) területéről 20-26 kredit;
 • mezőgazdasági ismeretek (takarmányozástan, földművelés-földhasználat, gyepgazdálkodás, növénytermesztéstan, állattenyésztéstan) területéről 28-36 kredit;
 • gazdasági és gazdálkodási ismeretek (üzemgazdaságtan, vezetés és szervezés) területén 8-14 kredit;
 • műszaki, informatikai ismeretek (műszaki alapismeretek, informatika) 4-8 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.