Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc (kifutó képzés)

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzésnek mintegy 20 éves hagyománya van. Az ökológiai gazdálkodás egy komplex gazdálkodási forma, amely a biztonságos, szermaradvány-mentes termékek előállítása mellett, a környezet és a természet megóvására kiemelt hangsúlyt fektet.

Az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak képzés célja, hogy a szakon diplomát szerző szakemberek megfelelő specifikus ökogazdálkodási szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, képesek legyenek a gazdálkodási tevékenység és a gazdaság mérnöki színvonalú tervezésére, kivitelezésére és működtetésére, a felmerülő problémák tudományos igényű megközelítésére, a meglévő gazdálkodási gyakorlat ökológiai gazdálkodásra történő átállítására.

A képzés széles spektrumú és diverz. Az ismeretek elmélyítését szolgáló néhány tantárgy: Ökológia; Termőhelybiztonság; Települési ismeretek; Ökogyep-gazdálkodás-, Ökoállattartás-, Ökokertészet-, Ökonövény-termesztés - tervezés, átállás, megvalósítás; Ökoméhészet; Ökogazdálkodás épületei, műszaki infrastruktúrája; Ökológiai birtoktervezés; Élelmiszerbiztonság és ökotermék feldolgozás alapjai; Ökotermékek marketingje és értékesítése.

A képzési struktúrának fontos eleme, hogy a képzés végére minden hallgatónak ki kell alakítania egy ökológiai gazdaság komplex tervét, egyénre szabott, a négy félév során folyamatosan fejlesztett projektterv keretében, az egyes tárgyak megfelelő időben történő teljesítésével, az elsajátított tudás felszínen tartásával és az ismeretanyag állandó visszacsatolásával.

A szakon sikeresen államvizsgázó hallgatókat okleveles ökológiai gazdálkodási mérnöki diplomával bocsátjuk el, azok számára pedig, akik tudományos pályára készülnek egyetemünk doktori iskolái nyújtanak továbblépési lehetőséget.

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: ökológiai gazdálkodási mérnöki (Master’s Degree in Organic Farming)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Organic Farming Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a kertészmérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett ökológiai gazdálkodási mérnökök képzése, akik ismerik és hatékonyan érvényesítik az ökológia gazdálkodás elveit és előírásait, az egészséget meghatározó tényezők hatásrendszerét, valamint szintetizálóan alkalmazzák az ökogazdálkodási, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismereteket a komplex ökológiai gazdaság, illetve specifikus termelési folyamatainak tervezése, megvalósítása, fejlesztése, menedzselése és ellenőrzése során. Alkalmasak az ökológiai gazdálkodás területén folyó tudományos munkába bekapcsolódni, együttműködni más szak- és tudományterületek képviselőivel az ökogazdálkodással kapcsolatos problémák megoldási javaslatainak kidolgozásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. Az ökológiai gazdálkodási mérnök

a) tudása

 • Biztos tudással rendelkezik az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szakterületeken.
 • Ismeri az ökológiai gazdálkodás és a rokon szakterületek közötti releváns összefüggéseket, az ökológiai gazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, valamint az egészségtudomány, az élelmiszerlánc-biztonság közötti kölcsönhatásokat.
 • Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait.
 • Ismeri az ökológiai gazdálkodás komplex modellszemléletét, jogszabályi környezetét, környezeti, társadalmi, szociális és egészségtudományi beágyazottságát, összefüggéseit hazai és nemzetközi kitekintésben.
 • Ismeri az ökológiai gazdálkodás általános és specifikus termesztés- és tartástechnológiai módszereit, eszközeit, eljárásait és ezek tudományos hátterét a növénytermesztés, kertészet és állattartás területén.
 • Részletesen ismeri a komplex ökológiai gazdaság tervezési és megvalósítási módszereit, szabályait, műszaki és ökonómiai vonatkozásait, valamint a projektmunka sajátosságait.
 • Az ökológiai gazdálkodás és a vele szorosan összefüggő szakterületek részletes ismeretének birtokában felismeri az ökológiai gazdálkodás működésének hatékonyságát korlátozó gazdasági és gazdálkodási tényezőket.
 • Ismeri az ökológiai gazdálkodás specifikus kutatási és fejlesztési területeit, módszereit, technikáit, valamint eredményeit.
 • Birtokában van a szakterületen alkalmazható szaktanácsadási alapismereteknek.
 • Gyakorlati oldalról ismeri az ökológiai gazdálkodás komplexitását, szerveződését, adott környezeti és gazdasági körülmények között, szakmai irányítását, menedzselését, valamint a kutatási, fejlesztési és probléma-megoldási lehetőségeket.

b) képességei

 • Elemző módon követi, értelmezi és adaptálja az ökológiai gazdálkodás hazai és nemzetközi szakirodalmát, jogszabályi változásait és kutatási eredményeit, az élelmiszerlánc-biztonság, az egészség szempontjait is tekintetbe véve.
 • Képes az ökológiai gazdálkodás specifikus termesztés- és tartástechnológiai szakmai ismereteinek szintetizálására, egymásra építésére, a kölcsönhatások kialakítására, az alkalmazható módszerek és technikák gyakorlati alkalmazására és megszervezésére, az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésével.
 • Képes az ökológiai élelmiszer- és termék-előállítási folyamatok – a teljes termékpálya – kockázatelemzésen alapuló nyomonkövetésére és ellenőrzésére.
 • Képes komplex ökológiai gazdaság birtoktervezésére, fejlesztésére, menedzselésére különböző környezeti, gazdálkodási és gazdasági feltételek mellett, érvényesítve az egészség szempontjait is.
 • Képes az ökológiai gazdálkodás szakmai problémáinak a tudomány eszköztárával történő feltárására és interdiszciplináris megközelítésére.
 • Képes fejlesztési, kutatási és projektmunkák programjainak megfogalmazására és ezekbe történő bekapcsolódásra.
 • Képes a megszerzett ökológiai gazdálkodási ismereteinek szintetizálására, szaktudásának továbbadására az agrárium szereplői számára.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
 • Képes ökológiai gazdálkodással foglalkozó vállalkozásoknál, szervezeteknél szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok, ismeretek, gazdálkodási és gazdaságszervezési eljárások adaptálására.

c) attitűdje

 • Elkötelezett az ökológiai gazdálkodás szellemisége, filozófiája a környezetvédelem, a természetvédelem és a fenntartható mezőgazdálkodás élelmiszerlánc biztonság és egészség szempontjait is érvényesítő törekvései iránt, és ezt a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is hitelesen, korrekten közvetíti.
 • Az ökológiai gazdálkodás megvalósításakor, tervezésekor és ellenőrzésekor jogkövető magatartás jellemzi, és ezt várja el munkatársaitól is.
 • Elkötelezett az ökológiai gazdálkodástervezési, gazdálkodási és ellenőrzési feladatainak korrekt, szakmailag megalapozott és etikus megoldásai mellett.
 • Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek megismerésére és gyakorlati alkalmazására.
 • Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása.
 • Motivált az ökológiai gazdálkodással, valamint a környezet- és egészségtudatossággal kapcsolatos ismeretanyag, tudás folyamatos bővítésére, ökológiai szemléletének fejlesztésére, és ezek gyakorlatban történő megvalósítására.
 • Törekszik arra, hogy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, tervezési feladatokat, kutatási programokat más szak- és tudományterületek képviselőivel együttműködve dolgozza ki és valósítsa meg.
 • Véleményét szakmai alapokon hozza meg, és elfogadja mások, az ökológiai szemlélettől eltérő, szakmailag megalapozott véleményét.

d) autonómiája és felelőssége

 • Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos aktuális szabályozásokat önállóan nyomon követi, értelmezi és a tervezési, gazdálkodási gyakorlatban alkalmazza.
 • Gazdaság vezetése során szakmai tudása és gyakorlati tapasztalata alapján önállóan dönt az ökológiai gazdaság kialakításáról, felépítéséről, az ökológiai gazdálkodásra történő átállásról, az alkalmazandó eszközökről, eljárásokról és a tevékenység gyakorlati megvalósításáról.
 • A gazdálkodás irányítása során önállóan, legjobb szakmai tudása alapján dönt az ökológiai gazdálkodás szakmai kihívásainak megoldásában, vállalva döntéseinek következményét.
 • Az ellenőrzési tevékenység során döntéseit szakmai és jogszabályi ismereteinek birtokában hozza meg.
 • Nagyfokú önállósággal, körültekintéssel és felelősségtudattal végzi el az ökológiai gazdálkodást érintő tervezési, kutatási és szaktanácsadási feladatokat.
 • Nyíltan képviseli az ökológiai gazdálkodás etikai kérdéseit.
 • Felelősséget érez az ökológiai gazdálkodás szerepének társadalmi és szakmai megítélésében, hitelességének a megőrzésében és az emberi egészség értékeinek képviseletében.
 • Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködések kialakítására.
 • Egyenrangú partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban, a szakemberekkel történő együttműködésben.
 • Felelősen alkalmazza szakterületén a korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteket, a munkaszervezetek hatékonyságának és élelmiszerlánc-biztonságot, egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományos ismeretek (ökológia, génmegőrzés, természetvédelem, termőhelybiztonság, biometria, kutatásmódszertan) 15-22 kredit;
 • mezőgazdaság-tudományi ismeretek (ökológiai állattartás, ökológiai növénytermesztés, ökológiai kertészet, ökológiai gyepgazdálkodás, ökológiai termékfeldolgozás, élelmiszerlánc-biztonság) 35-45 kredit;
 • jogi ismeretek (támogatási rendszerek, ökológiai gazdálkodás szabályozása) 4-8 kredit;
 • gazdaságtudományi ismeretek (agrárökonómia, vállalatgazdaságtan, birtoktervezés) 5-10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (marketing, mezőgazdasági szaktanácsadás) 5-10 kredit;
 • műszaki tudományi ismeretek (térinformatika, mezőgazdasági épületek) 6-10 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott négy hét, 160 óra időtartamú, ökológiai gazdálkodási tevékenységgel foglalkozó szervezetnél, gazdálkodó egységnél, intézménynél vagy a felsőoktatási intézmény ökológiai tanüzemében végezhető gyakorlat, amelynek kreditértéke 5 kredit.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma:

 • természettudományos ismeretek 30 kredit;
 • mezőgazdaság tudományi és műszaki ismeretek 25 kredit;
 • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.