Pénzügy és számvitel BA

Szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
Szakirányok: pénzügy; számvitel
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév, levelezőn: 250.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév

 

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában (Pénzügy MsC. valamint Számvitel MsC.) történő folytatásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök a következők:

  • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök
  • társadalomtudományi alapismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia
  • szakmai törzsanyag (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható szakirányok (pénzügyi, számviteli) tárgyai amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek

Az alapszakon a 7. félévben összefüggő gyakorlati képzés - az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően - történik 30 kreditpont értékben. Alapdiploma (BA) megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapszakon végzettek alkalmasak:

  • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
  • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
  • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére
  • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
  • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására.

 

A szak mintatanterve 2019/2020 tanévtől